М А Л Я Т К О

Співдоповідь (медична сестра та методист) на педраді

«Система оздоровчої роботи в ДНЗ «Малятко»

Дошкільний навчальний заклад відвідують   діти  з різними захворюваннями,  тому кожна дитина потребує осо­бливої уваги.

Тісна співпраця медичного персоналу дошкільного навчального закладу з ра­йонною поліклінікою дає змогу здійсню­вати систематичний кваліфікований медичний нагляд спеціалістів за дітьми. Щорічно спеціалісти проводять комплексний медичний огляд дітей, під час якого встановлюють групу здоров'я кожної дитини і дають рекомендації щодо її оздоров­лення. Результати огляду заносять до паспортів здоров'я дітей. Записи у паспортах здоров'я дітей дають змогу вихователям знати про стан здоров'я кожної дитини.

На підставі отриманої інформації педагогічні  працівники та медична сестра закла­ду спільно створили цілісну систему зміцнення здоров'я дітей. Ця система містить комплекси лікувально-профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а та­кож передбачає оптимальний руховий режим, повноцінне харчування, формування у дітей основ здорового способу життя.

Усі заходи і профілактичні процедури проводяться так, щоб не обтяжувати ді­тей, щоб їм було цікаво. Крім того, діти вживають вітамінні чаї. Фітопрофілактика позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту, легеневої та кровоносної систем.

Однією з найбільш важливих переваг оздоровлення дітей у нашому дошкіль­ному навчальному закладі є те, що з дітьми працюють кваліфіковані спеціалісти: педагогічні працівники, практичний психолог, сестра медична, які здійснюють по­стійний контроль за виконанням оздоровчих заходів,  підтриму­ють інтерес дітей до власного здоров'я.

Оздоровчо-профілактична робота здійснюється у декілька етапів та поєдну­ється практично з усіма видами діяльності дітей протягом дня. Зокрема ми виділи­ли такі етапи:

  • аналіз здоров'я кожної дитини;
  • анкетування батьків щодо здоров'я їхніх дітей;
  • розроблення заходів, спрямованих на зниження показника захворюваності у дітей.

Насамперед медичні працівники дошкільного навчального закладу  та районної поліклініки здійснюють аналіз здоров'я кожної ди­тини (за діагнозами, групами здоров'я, фізкультурними групами тощо).

Завантажити доповідь