М А Л Я Т К О

                     Готуємось до педагогічної ради

                               Рекомендації щодо складання доповіді

üЧітко сформулюйте тему доповіді.

üОкресліть мету і завдання доповіді, визначте коло питань, які вона має охоплювати.

üДоберіть необхідну для доповіді інформацію (зокрема приклади,

 доказовий ма­теріал), опираючись на останні досягнення психолого-педагогічної науки та пер­спективний педагогічний досвід.

üПроаналізуйте рішення , ухваленні на попередніх засіданнях педагогічної ради, дотичні до теми доповіді.

üОзначте з огляду на тему доповіді різницю між сучасними

науково-теоретични­ми засадами та реальним станом діяльності

вашого дошкільного навчального закладу.

üОцініть з огляду на тему доповіді позитивний досвід у

діяльності педагогічного колективу вашого дошкільного закладу.

üВизначте з огляду на тему доповіді наявні недоліки у діяльності вашого

     до­шкільного навчального закладу та причини їх виникнення шляхом

     аналізу:

  • змісту методичних заходів, спрямованих на розв'язання проблемного

питання ступеню участі у них педагогічних працівників;

  • рівня професійної майстерності педагогічних працівників у здійсненні
  • застосування і дієвість традиційних та нетрадиційних методів і прийомів

            освітнього процесу за визначеним завданням (ефективність та доцільність

            планування; організація предметно-розвивального середовища;

роботи з дітьми тощо);

  • компетентності дітей відповідно до програмних вимог;
  • змісту і результативності просвітницької роботи з батьками.

üПідберіть або створіть за потреби ілюстративний матеріал.

üСтруктуруйте доповідь у такому порядку:

  • вступ (теоретичне обґрунтування);
  • основний текст (опора на фактичний матеріал, наведення

переконливих прикладів, доказів);

  • висновки (власне бачення проблеми та шляхів її розв'язання).

üПеречитайте доповідь і викресліть у ній те, що, на вашу думку,

зайве, наївне, ба­нальне, випадає з контексту, не несе корисної

інформації тощо.

üПереконайтеся, що зміст вашої доповіді граматично правильний,

Лексично бага­тий, синтаксично різноманітний.

ü Доберіть на тему доповіді кілька коротких ліричних відступів або

 дотепних  ви­падків із життя на той випадок, якщо слухачі стомляться,        

 втратять увагу, відволічуться тощо.

    

    Рекомендації щодо виступів на засіданнях педагогічної ради

üБудьте ввічливими, привітними і доброзичливими, адже ви працюєте у колективі однодумців.

üДотримуйтеся затвердженого регламенту.

üВиступайте лише по суті питання, яке обговорюють.

üГоворіть стисло і коротко

üВитримуйте оптимальний темп мовлення.

üСтежте за правильністю вимови та слововживання.

üУникайте стеоретипних фраз.

üКонтролюйте жестикуляцію

üПоважайте думки інших учасників засідання

üКритичні зауваження висловлюйте обґрунтовано, тактовно, торелантно.

üСприймайте критику у свій бік як мотивацію до поліпшення власної діяльності.

üСвоєчасно реагуйте на запитання.

üЗавершуйте свій виступ конкретними пропозиціями.