М А Л Я Т К О

Звіт

Завідувачадошкільного навчального закладу «Малятко»

Мізоцької селищної ради

Сидорчук Людмили Василівни

перед колективом та громадськістю

за 2019-2020 н.р.

15 червня2020року

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Загальні відомості про ДНЗ «Малятко»

Знаходиться за адресою:

смт. Мізоч, вул. 1 Травня,13

Функціонує з 1953 року.

Проектна потужність – 128місць.

 Режим роботи закладу:

три групи – 12 годин з 7:30 до 19:30;

три групи – 10,5 годин з 7:45 до 18:15.

Функціонує – 6 груп, які відвідує 138 дітей.

 Група раннього віку (2-3 р.): 1 група -19 дітей;

 Групи молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 2 групи-49 дітей;

 Група середнього дошкільного віку (4-5 р.): 1 група-25 дітей;

 Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 2 групи-45 дітей.

Дошкільний навчальний заклад «Малятко» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти - Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

 - освітніх програм «Українське дошкілля».

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна та музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний, всі технологічні та побутові приміщення.

В садочку створені сучасні умови для розвитку дітей.  Їхнє матеріально-технічне забезпечення загалом відповідає вимогам сьогодення. Багато зусиль докладають наші педагоги до створення розвивального середовища, естетичного, креативного оформлення приміщень. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі з батьками та вихователями груп. 

Кадрове забезпечення

 Кадрами дошкільний заклад укомплектованийзгідно штатного розпису.

Педагогічних працівників –18,08

1 – завідувач

1 - вихователь-методист;

11,58 - вихователів;

1,5 – музкерівники;

1-психологи

0,75-інструктор з фізичного виховання

0,75-керівник гуртка

0,5-вчитель-логопед

Спеціалісти– 4 

Обслуговуючий персонал – 23,85

 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується  відділом освіти Здолбунівської райдержадміністрації.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної освіти району, курсів підвищення кваліфікації кадрів при РОІППО.

            Щороку в дошкільному закладі проходить атестація педагогічних працівників відповідно дост.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

Педагоги проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію.

У 2019-2020 навчальному році чергову атестацію пройшли 3 педагоги.

Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано проведені засідання атестаційної комісії. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

Результати атестації показали, що методична робота в закладі стимулювала підвищення кваліфікаційної категорії окремих педпрацівників. Кожен вихователь впродовж року працював теоретично та практично над темою, яка випливала із загально садової проблемної теми.  Своїми теоретичними та практичними досягненнями, педагоги мали можливість поділитися з колегами під час засідань педагогічних рад, методичних об’єднань, семінарів-практикумів.

За результатами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вихователю Шинкар В.П.,і присвоєння категорії«спеціаліст другої категорії» вихователям: Кривицькій Л.М. та Козярець Т.В.

Кваліфікаційний рівень педагогів ДНЗ «Малятко підтверджується участю їх у районних виставках, конкурсах, методичних об'єднаннях для педагогів, майстер-класах. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

Управлінська діяльність

Річний план 2019-2020н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 1. Забезпечення еколого-валеологічного розвитку в умовах фізичного виховання.
  1. Створення відповідного матеріального та дидактичного середовища для реалізації фізкультурно-оздоровчого напрямку.
  2. Виховання здорової дитини в сучасних умовах.

Проблемне питання:

«Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи».

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, консультаціях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час тематичних та фронтальних перевірок.

         На базі нашого дошкільного навчального закладу був розроблений і проведений проект діяльності у вихованні і формуванні екологічного та валеологічного розвитку дітей дошкільного віку «Малятко-здоровятко»: створений відповідний простір, як умова ефективного екологічного виховання дошкільників, вихователі груп розробили і поновили дидактичний матеріал з валеологічного виховання, медичною сестрою проведено аналіз показників здоровя дошкільників, порівняння стану їх відвідування за період: II півріччя 2019р. – I півріччя 2020р.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладуmizochmalyatko@ukr.net

     У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Незважаючи на стан жорстких карантинних заходів , повязаних із COVID-19, педагоги закладу в умовах ізоляції освоїли і налагодили роботу дистанційного навчання, освоївши для цього онлайн сервіси.

Дякуємо батькам, які стали союзниками у налагодженні дистанційного навчання і підтримали педагогів у цьому незвичному освітньому процесі.

Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

      Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програм « Українське дошкілля»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. Проаналізувавши  знання дітей, старших груп,  можна зробити висновок, що діти мають високий та достатній рівень успішної готовності до навчання в школі.  

Методична робота

Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями  районного методичного кабінету управління освіти і науки.

Протягом 2019-2020 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2019-2020 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради (четверта – дистаційно), на яких розглядались теми:

 1. 1.Завдання навчально-виховної роботи на 2019-2020 нав. рік.
 1. 2.Екологічне виховання.

 

 1. 3.Виховання здорової дитини в сучасних умовах.

4. Аналіз навчально-виховного процесу за рік.

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.

Проведені семінари, тренінги, практикуми, майстер-класи:

Семінари-практикуми:«Фізичний розвиток та зміцнення здоровя», «Розумна гімнастика» - універсальний метод розвитку та оздоровлення дошкільників.

Майстер-клас: «У здоровому тілі – здоровий дух»

Тренінги: «Профілактика емоційного вигорання педагогів», «Обережно – мобільний! Як врятувати від інфекцій себе і колег»

Проведені конкурси, виставки, екскурсії, навчання:

 • Велоперехід до Дня Фізичної культури та спорту.(вихованці старших груп)
 • Екскурсії в парк, магазини. (вихованці середньої та старших груп).
 • З метою ознайомлення з професіями педагогами старших груп були організовані екскурсії до «Коваля», ПРАТ «Рівнеобленерго» Здолбунівського РЕМу, пожежно-рятувального поста 18-державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України смт.Мізоч.
 • Навчання, щодо порядку евакуації на випадок виникнення пожежі, організоване представниками Здолбунівського районного сектору ГУ ДСНС України
 • Виставка з природнього матеріалу «Дари осені»
 • Фото-виставка «Малятко-здоровятко»
 • Виставка дитячих робіт «Зима – чарівниця»
 • Народне гуляння «Зиму проводжаємо-весну зустрічаємо»
 • «II Всеукраїнське заняття доброти» (діти середньої і старших груп)

Проведені онлайн конкурси, виставки:

 • Фото-звіт навчання дошкільнят на карантині.
 • «Свято дитячої книги»(прислівя, вірш про книгу)
 • Виставка дитячих малюнків «Космічна мандрівка»
 • «Великдень вдома» (малюнки, випічки своїми руками)
 • Конкурс «Кращі виконавці пісні «Розмалюю писанку»
 • До Дня Довкілля конкурс малюнків «Я люблю природу».
 • Конкурс малюнків до Дня творчості, Міжнародного Дня Землі, Дня Сонця, Дня сімї.
 • Виготовлення композицій своїми руками до Дня Сонця.
 • Проект «Вітання до Дня Матері».
 • Флешмоб «Вишиванку одягни»
 • Відеопрезентація випускних груп «Зірочки» і «Метелики»

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог.  

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота з вихованцями:

 • гурток «Навчаємось читати змалку»- (керівник гуртка вихователь Кривицька Л.М.)

  Заняття у гуртку дозволяють дітям ознайомитися із буквами, складами, навчитися читати, розширити словниковий запас слів.

Особлива увага надавалась і реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічного, музичного виховання дітей.

З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології.

Протягом 2019-2020 н.р. з вихованцями дошкільного закладу  були проведені різноманітні заходи та свята.

     Головним підсумком  освітньо-виховної роботи на протязі усього періоду перебування дитини у дошкільному закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху.

  Медична робота

         Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітньо-виховний процес мав фізкультурно-оздоровчу спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно вівсь медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичної культури, робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація  програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Завідувач та медична сестра  постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарний  стан.

На відсоток відвідування дітьми закладу у порівнянні з минулим навчальним роком вплинув карантин. Тому у   2019-2020 н.р. (до 11.03.2020р.) дітьми було відвідано 8792 дітоднів.

  Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах, потребі батьків у дошкільному закладі.

Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого.  

Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у

2019-2020н.р. – 30грн.

Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60відсотків від вартості харчування за день.

       Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2019/2020навчальному році здійснювалось   за перспективним меню і згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

        Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей.

         Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем) Наприкінці навчального року було замінено старе обладнання на нове (столи, мийки, стелаж, підтоварник).

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту. Загальний контроль за станом харчування здійснював завідувач закладу та старша медична сестра.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

         Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

 • Створення безпечних умов для перебування дітей.
 • Організація догляду за дітьми.
 • Робота з колективом по ОП, ППБ, БЖД.
 • Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.
 • Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ   проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

       У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму.

       Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки   щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

       Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

· адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

· попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Матеріально-технічна база

 Дошкільному навчальному закладу вже 67 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання  є одним із основних у діяльності завідувача. Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: капітальний ремонт корпусу №3, пожежна сигналізація, тротуарні доріжки, павільйони.

     Впродовж 2019-2020 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  за рахунок коштів райдержадміністрації, місцевого бюджету, батьківських коштів:

- закінчено капітальний ремонт корпусу №1;

-зроблений поточний ремонт корпусів;

- на стадії завершення стадіон і павільйон;

- заллято площадку з бетону для ігор на «асфальті»;

- поремонтовано ігрове обладнання на всіх майданчиках;

- висаджено фруктовий сад.

Придбано:

-компютер і 1 ноутбук;

- дзеркало для занять з логопедом;

- кварцові лампи – 4шт.;

- шафа для одягу в харчоблок – 2шт.;

- контейнери для ТПВ (смітники) – 3шт.;

- посуд на харчоблок;

- міксер на харчоблок;

- ванна мийна 3С – 1шт.;

- ванна мийна 2С – 1шт.;

- столи виробничі – 6шт.;

- сушка для дошок – 2шт.;

- стелаж сушка – 1шт.;

- підтоварник – 1шт.;

- ящик для інструментів;

- набір діелектричних інструментів;

- гумові килими – 7шт.;

- пожежні покривала – 4шт.;

- зварювальний апарат;

- бензопила;

- профнастил для паркана та павільйона;

- металопрофіль для паркана та павільйона;

- канцелярія;

- фарба на ремонт;

- бетон для заливки майданчика;

- миючі та чистящі предмети господарського призначення

За батьківські спонсорські кошти придбано:

-        Спортивний ігровий модульТренажер KIDIGO Спорт

-        постіль – 25шт.

-        рушники – 25шт.

-        посуд для дітей – 25шт.                          

  За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

      

Успіхи дитячого садка це не особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

      Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління, а саме:

Місцеву селищну раду – 8 машин піску, 500кг цементу;

Александра Волтерса, директора товариства з обмеженою відповідальністю “Агроконсалт АВ” – 6т.100кг щебеню;

Боярчуку Юрію Анатолійовичу, директору ПРАТ «Мізоцьке РТП» у виділенні транспорту для розгортання піску, щебеня;

Ужеліну Миколі Дмитровичу, директору ТОВ МЕТАЛКРАФТ;

Климчуку Вячеславу Михайловичу керівнику ФОП;

Дрозду Павлу Анатолійовичу, керівнику ТОВ «Мізоцький Лісовик»;

Батьків Iмолодшої групи: Новаку В., Панащуку С., середньої групи: Гаврильчику П., Кісельчуку О., Панащуку С. – розгортання піску і щебеня, заливка бетону.

Всім працівникам ДНЗ «Малятко», які закупили фруктові дерева і висадили їх , створивши на території закладу фруктовий сад.

Зібратись разом  - це початок,

триматись разом -  це прогрес,

працювати разом -  це успіх!