М А Л Я Т К О

Загальний фонд (січень -жовтень 2017)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)    
за 10 місяців 2017 р.
                коди
Установа ДНЗ "Малятко" Мізоцької селищної ради за ЄДРПОУ 22566624
Територія смт Мізоч вул. 1 Травня,13 за КОАТУУ 5622655400
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Сільські та селищні бюджети
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта
Періодичність: квартальна, річна                
Одиниця виміру: грн, коп.                
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік)  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 856 920,00 2 386 900,00 - 2 415 269,28 2 415 269,28  
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 856 920,00 - - 2 415 269,28 2 415 269,28  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 276 920,00 - - 1 949 519,49 1 949 519,49  
Оплата праці 2110 040 1 865 430,00 1 549 100,00 - 1 594 133,87 1 594 133,87  
  Заробітна плата 2111 050 1 865 430,00 - - 1 594 133,87 1 594 133,87  
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - -  
Нарахування на оплату праці 2120 070 411 490,00 341 900,00 - 355 385,62 355 385,62  
Використання товарів і послуг 2200 080 580 000,00 - - 465 749,79 465 749,79  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 219 000,00 - - 203 055,74 203 055,74  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 2 000,00 1 500,00 - - -  
Продукти харчування 2230 110 160 700,00 118 000,00 - 121 982,21 121 982,21  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 12 694,00 - - 11 389,75 11 389,75  
Видатки на відрядження 2250 130 400,00 - - - -  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - -  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  2270 150 185 000,00 151 000,00 - 129 116,55 129 116,55  
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - -  
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 11 000,00 - - 4 330,40 4 330,40  
  Оплата електроенергії 2273 180 119 000,00 - - 95 477,67 95 477,67  
  Оплата природного газу 2274 190 25 000,00 - - 10 460,48 10 460,48  
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 30 000,00 - - 18 848,00 18 848,00  
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - -  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 206,00 - - 205,54 205,54  
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - -  
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 206,00 206,00 - 205,54 205,54  
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - -  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - -  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - -  
Поточні трансферти 2600 280 - - - - -  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - -  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - -  
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - -  
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - -  
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - -  
Стипендії 2720 340 - - - - -  
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - -  
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - -  
Капітальні видатки 3000 370 - - - - -  
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - -  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - -  
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - -  
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - -  
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - -  
  Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - -  
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - -  
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - -  
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - -  
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - -  
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - -  
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - -  
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - -  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - -  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - -  
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - -  
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - -  
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - -  
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - -  
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - -  
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - -  
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - -  
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - -  
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - -  
Інші видатки 5000 640 X 225 194,00 X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - -  
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                

Загальний фонд (2017 рік) 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
             
             
ЗВІТ  
про надходження та використання коштів загального фонду (форма     №2д,      №2м)      
за   2017 р.  
                коди  
Установа ДНЗ "Малятко" Мізоцької селищної ради за ЄДРПОУ 22566624  
Територія смт Мізоч вул. 1 Травня,13 за КОАТУУ 5622655400  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430  
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету      
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Сільські та селищні бюджети  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Дошкільна освіта  
Періодичність: квартальна, річна                  
Одиниця виміру: грн, коп.                  
   
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Видатки та надання кредитів - усього Х 010 2 936 220,00 2 936 220,00 - 2 934 464,97 2 934 464,97 -  
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 936 220,00 - - 2 934 464,97 2 934 464,97 -  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 316 997,00 - - 2 316 986,43 2 316 986,43 -  
Оплата праці 2110 040 1 894 030,00 1 894 030,00 - 1 894 019,94 1 894 019,94 -  
Заробітна плата 2111 050 1 894 030,00 - - 1 894 019,94 1 894 019,94 -  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -  
Нарахування на оплату праці 2120 070 422 967,00 422 967,00 - 422 966,49 422 966,49 -  
Використання товарів і послуг 2200 080 619 223,00 - - 617 478,54 617 478,54 -  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 262 206,00 - - 262 191,84 262 191,84 -  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 000,00 4 000,00 - 4 000,00 4 000,00 -  
Продукти харчування 2230 110 144 556,00 144 556,00 - 144 555,62 144 555,62 -  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 52 694,00 - - 50 966,11 50 966,11 -  
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 155 561,00 155 561,00 - 155 559,43 155 559,43 -  
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 170 5 982,00 - - 5 981,60 5 981,60 -  
Оплата електроенергії 2273 180 117 120,00 - - 117 119,14 117 119,14 -  
Оплата природного газу 2274 190 13 611,00 - - 13 610,69 13 610,69 -  
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 18 848,00 - - 18 848,00 18 848,00 -  
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 206,00 - - 205,54 205,54 -  
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 206,00 206,00 - 205,54 205,54 -  
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -  
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -  
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -  
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -  
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -  
Стипендії 2720 340 - - - - - -  
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -  
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -  
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -  
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -  
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -  
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -  
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -  
Реконструкція та реставрація 3140 460 - - - - - -  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -  
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - -  
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -  
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -  
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -  
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -  
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -  
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -  
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 590 - - - - - -  
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -  
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -  
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -  
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -  
Інші видатки 5000 640 X 314 900,00 X X X X  
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -  
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
Керівник         О.В. Лищун    
      (підпис)   (ініціали, прізвище)    
Головний бухгалтер         О.П. Купчик    
"12"січня 2018 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)    
                   
                   
                   

 

Загальний фонд за ІІ квартал 2018р.

 

            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІ квартал 2018 р.    
                коди    
Установа ДНЗ "Малятко" Мізоцької селищної ради за ЄДРПОУ 22566624    
Територія смт Мізоч вул. 1 Травня,13 за КОАТУУ 5622655400    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 01 Сільські та селищні бюджети    
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1010 Надання дошкільної освіти    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 4 056 460,00 2 206 525,00 - 1 671 629,82 1 671 629,82 -    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 4 056 460,00 - - 1 671 629,82 1 671 629,82 -    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 3 593 107,00 - - 1 419 282,64 1 419 282,64 -    
Оплата праці  2110 040 2 940 000,00 1 550 000,00 - 1 151 617,67 1 151 617,67 -    
  Заробітна плата 2111 050 2 940 000,00 - - 1 151 617,67 1 151 617,67 -    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 653 107,00 356 307,00 - 267 664,97 267 664,97 -    
Використання товарів і послуг 2200 080 463 353,00 - - 252 347,18 252 347,18 -    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 54 186,00 - - 23 793,31 23 793,31 -    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 4 000,00 2 000,00 - - - -    
Продукти харчування 2230 110 171 949,00 96 000,00 - 86 149,89 86 149,89 -    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 9 500,00 - - 5 443,02 5 443,02 -    
Видатки на відрядження 2250 130 6 500,00 - - 2 208,00 2 208,00 -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 217 218,00 156 718,00 - 134 752,96 134 752,96 -    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 11 000,00 - - 4 012,80 4 012,80 -    
  Оплата електроенергії 2273 180 141 000,00 - - 81 675,77 81 675,77 -    
  Оплата природного газу 2274 190 24 500,00 - - 8 418,23 8 418,23 -    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 40 718,00 - - 40 646,16 40 646,16 -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 45 500,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -