М А Л Я Т К О
   

Додаток 1

до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
Установа Дошкільний навчальний заклад "Малятко" Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області за ЄДРПОУ 22566624
Територія Мізоч за КОАТУУ 5622655400
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085
Вид економічної діяльності Дошкільна освіта за КВЕД 85.10

Одиниця виміру: грн

Періодичність: річна

         
       
БАЛАНС
на 01   січня 2020 року
       
      Форма №1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 776090 787435
первісна вартість 1001 1663424 1718478
знос 1002 887334 931043
Інвестиційна нерухомість: 1010 - -
первісна вартість 1011 - -
знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
первісна вартість 1021 - -
накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 303893 303893
Довгострокові біологічні активи: 1040 - -
первісна вартість 1041 - -
накопичена амортизація 1042 - -
Запаси 1050 105080 140803
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 1185063 1232131
ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі: 1110 - -
цінні папери, крім акцій 1111 - -
акції та інші форми участі в капіталі 1112 - -
Поточна дебіторська заборгованість:      
за розрахунками з бюджетом 1120 - -
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
за наданими кредитами 1130 - -
               
                 
202000000015065985 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 1 з 3


за виданими авансами 1135 - -
за розрахунками із соціального страхування 1140 24483 20639
за внутрішніми розрахунками 1145 - -
інша поточна дебіторська заборгованість 1150 24087 33483
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:      
національній валюті, у тому числі в: 1160 34526 85622
касі 1161 - -
казначействі 1162 34526 85622
установах банків 1163 - -
дорозі 1164 - -
іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
єдиному казначейському рахунку 1170 - -
рахунках в установах банків, у тому числі в: 1175 - -
національній валюті 1176 - -
іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 83096 139744
ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 3586 12287
БАЛАНС 1300 1271745 1384162
       
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 1663424 1718478
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 -722900 -663383
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 303893 303893
Усього за розділом І 1495 1244417 1358988
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
за цінними паперами 1500 - -
за кредитами 1510 - -
інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
за платежами до бюджету 1540 - 4025
за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
за кредитами 1550 - -
за одержаними авансами 1555 - -
за розрахунками з оплати праці 1560 19709 16614
за розрахунками із соціального страхування 1565 4774 -
за внутрішніми розрахунками 1570 - -
інші поточні зобов’язання, з них: 1575 2845 4535
за цінними паперами 1576 - -
Усього за розділом ІІ 1595 27328 25174
           
           
202000000015065985 АС " Є-ЗВІТНІСТЬ "   ст. 2 з 3


ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1700 - -
БАЛАНС 1800 1271745 1384162
       
       
Керівник (посадова особа)   Сидорчук ЛВ
       

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

обов’язків бухгалтерської служби)

  Купчик ОП