Друк

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ  «МАЛЯТКО»

1. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Малятко» (далі ДНЗ) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.2. Батьківський комітет дошкільного закладу у своїй роботікерується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу (Наказ МОН молоді та спорту України №398 від 26.04.11р.), іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини, Положенням про батьківський комітет ДНЗ (ясла-садок) «Малятко», планом роботи ДНЗ та рішеннями батьківських зборів (конференції).

1.3. Рішення про заснування комітету ДНЗ та кількість його членів, приймаються на загальних батьківських зборах закладу.

1.4. Легалізація батьківського комітету ДНЗ є обов’язковою і здійснюється після надання протоколу батьківських зборів завідуючій закладу про його заснування ташляхом видання відповідного наказу по закладу.

1.6. Припинення діяльності комітету ДНЗ може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності батьківського комітету ДНЗ

2.1. Метою діяльності батьківського комітету ДНЗ є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітету ДНЗ  є сприяння створенню умов для:

2.3. Основними принципами діяльності батьківського комітету ДНЗ є:

законність;

гласність;

колегіальність;

толерантність;

виборність;

організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

3. Порядок створення батьківського комітету ДНЗ

3.1. Батьківський комітет групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені.

3.2. Батьківськийкомітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей.

3.3. Батьківський комітет ДНЗ формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп.

3.4. Кількісний склад комітету ДНЗ визначається на загальних батьківських зборах, терміном на один навчальний рік. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу батьківський комітету ДНЗ обирається  голова, його заступник, секретар таскарбник фонду допомоги ДНЗ.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах ДНЗ.

4. Організація діяльності батьківських комітетів ДНЗ

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням комітету групи не рідше трьох разів на рік.

4.2. Батьківський комітет ДНЗ у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідуючою дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва ДНЗ у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

4.5. Батьківський комітет планує свою роботу на навчальний рік на підставі плану роботи ДНЗ, рішень зборів батьків, рекомендацій завідуючої, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6.Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.7. При недосягненні згоди між  завідуючою ДНЗ і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються міським органом управління освітою; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом  ДНЗ.

4.8. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.9. Секретар батьківського комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки. Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки батьківського комітету ДНЗ

5.1. Батьківськийкомітет має право:

5.2. Батьківський комітет ДНЗ може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається комітетом та затверджуються їх головою.

5.3. Батьківськийкомітет ДНЗ зобов’язаний:

5.4. Голова  батьківського комітету ДНЗ є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.