М А Л Я Т К О

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ  «МАЛЯТКО»

1. Загальні положення

1.1. Батьківський комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Малятко» (далі ДНЗ) є добровільним органом громадського самоврядування, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

1.2. Батьківський комітет дошкільного закладу у своїй роботікерується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини", Положенням про дошкільний навчальний заклад, статутом дошкільного навчального закладу, Примірним положенням про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу (Наказ МОН молоді та спорту України №398 від 26.04.11р.), іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та міжнародним законодавством з прав дитини, Положенням про батьківський комітет ДНЗ (ясла-садок) «Малятко», планом роботи ДНЗ та рішеннями батьківських зборів (конференції).

1.3. Рішення про заснування комітету ДНЗ та кількість його членів, приймаються на загальних батьківських зборах закладу.

1.4. Легалізація батьківського комітету ДНЗ є обов’язковою і здійснюється після надання протоколу батьківських зборів завідуючій закладу про його заснування ташляхом видання відповідного наказу по закладу.

1.6. Припинення діяльності комітету ДНЗ може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації.

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності батьківського комітету ДНЗ

2.1. Метою діяльності батьківського комітету ДНЗ є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2.2. Основним завданням діяльності комітету ДНЗ  є сприяння створенню умов для:

 • збереження та зміцнення здоров’я дітей;
 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;
 • виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;
 • всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
 • залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;
 • організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;
 • вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
 • брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
 • встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов в закладі;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;
 • вносити на розгляд керівництва ДНЗ (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо  вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;
 • звертатися до завідуючої, педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;
 • скликати позачергові загальні  збори батьків (конференції);
 • створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;
 •  надавати пропозиції завідуючій закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;
 • сприяти покращенню харчування вихованців закладу;
 • сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;
 • брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;
 • сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

2.3. Основними принципами діяльності батьківського комітету ДНЗ є:

законність;

гласність;

колегіальність;

толерантність;

виборність;

організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу.

3. Порядок створення батьківського комітету ДНЗ

3.1. Батьківський комітет групи формується з батьків або осіб, які їх замінюють, і діє від їх імені.

3.2. Батьківськийкомітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей.

3.3. Батьківський комітет ДНЗ формується з голів (представників) усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп.

3.4. Кількісний склад комітету ДНЗ визначається на загальних батьківських зборах, терміном на один навчальний рік. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу батьківський комітету ДНЗ обирається  голова, його заступник, секретар таскарбник фонду допомоги ДНЗ.

3.5. У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах ДНЗ.

4. Організація діяльності батьківських комітетів ДНЗ

4.1. Збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням комітету групи не рідше трьох разів на рік.

4.2. Батьківський комітет ДНЗ у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з завідуючою дошкільного навчального закладу.

4.3. У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4.4. Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва ДНЗ у 10-денний строк (шляхом  надання протоколу).

4.5. Батьківський комітет планує свою роботу на навчальний рік на підставі плану роботи ДНЗ, рішень зборів батьків, рекомендацій завідуючої, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

4.6.Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

4.7. При недосягненні згоди між  завідуючою ДНЗ і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються міським органом управління освітою; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом  ДНЗ.

4.8. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

4.9. Секретар батьківського комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки. Керівництво і працівники  закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки батьківського комітету ДНЗ

5.1. Батьківськийкомітет має право:

5.2. Батьківський комітет ДНЗ може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначається комітетом та затверджуються їх головою.

5.3. Батьківськийкомітет ДНЗ зобов’язаний:

 • виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;
 • вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;
 • надавати інформацію про свою діяльність за проханням завідуючої закладу або відповідного органу управління освітою;
 • у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;
 • звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

5.4. Голова  батьківського комітету ДНЗ є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.